SERVEIS A EMPRESES I AUTÒNOMS:

Laboral:

Confecció de contractes, nòmines, cotitzacions a la seg. Social (TC’s), tramitació de baixes per malaltia comú i accidents de treball, acomiadaments, prevenció de riscos laborals, autònoms, empleats de la llar, certificats de la seguretat social, assessorament en general.

Fiscal:

Altes i baixes d’obligacions, llicències d’obertura de negocis, càlcul i presentació d’impostos a l’agència tributària: Mòduls, Iva, Impostos de Societats, Lloguer de locals de negoci, Certificats de Contractistes i d’estar al corrent d’obligacions, etc.

Comptable:

Registre de factures, confecció de llibres comptables, balanços, diaris, confecció de memòries i comptes anuals, assessorament en general.

Mercantil:

Constitució de societats, modificacions estatutàries, confecció d’apoderaments,  dissolució de societats, assessorament en general.

Protecció de dades:

Alta a la Agència de Protecció de dades i adequació a la LOPD.

 

SERVEIS A PARTICULARS:

Declaracions de renda:

Confecció i presentació de declaracions de renda i patrimoni, assessorament de plans de pensions i fons d’inversió.

Revisió i confirmació d’esborrany.

En cas de matrimonis que optin per la tributació individual apliquem descomptes per la confecció de les dues declaracions.

 

Pensions:

Tramitació de pensions a la seguretat social com ara jubilacions, viduïtats, orfandats, incapacitats permanents, etc.

Tràfic:

Transferències de vehicles, targetes de transport, duplicats de documentació de vehicles, etc.

assesoria san llorenç